Privacybeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) binnen ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsmede externe online-aanwezigheid, zoals ons Social Media Profiel. (hierna gezamenlijk “het online-aanbod” genoemd). Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals “verwerking” of “verantwoordelijke”, verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Basic Data Protection Regulation (DSGVO).
Verantwoordelijke persoon
Suzanne Dilli
Seeheimerstr. 145
64319 Pfungstadt
Duitsland
E-mail: contact [at] pomsky-info.com

De soorten gegevens die worden verwerkt:
– Voorraadgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen).
– Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
– Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s).
– Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
– Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Doel van de verwerking
– Levering van het online aanbod, de functies en de inhoud ervan.
– Beantwoording van contactverzoeken en communicatie met gebruikers.
– veiligheidsmaatregelen.
– Bereik meten/marketing
Gebruikte termen
“persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bijvoorbeeld een cookie) of een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon
Onder “verwerking” wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die, al dan niet automatisch, op basis van persoonsgegevens wordt uitgevoerd. De term is breed en omvat vrijwel alle gegevensverwerking.

Onder “verantwoordelijke voor de verwerking” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Relevante rechtsgrondslag
In overeenstemming met Art. 13 DSGVO informeren wij u over de wettelijke basis van onze gegevensverwerking. Indien de rechtsgrond niet in de verklaring inzake gegevensbescherming is vermeld, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemmingen is artikel 6, lid 1, onder a), en artikel 7 van de DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking met het oog op de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen en het beantwoorden van vragen is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking met het oog op de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen is artikel 6, lid 1, onder c), van de DSGVO, en de rechtsgrondslag voor de verwerking met het oog op de vrijwaring van onze rechtmatige belangen is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), van de DSGVO als rechtsgrondslag.
Veiligheidsmaatregelen
Wij vragen u zich regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. Wij zullen de verklaring inzake gegevensbescherming aanpassen zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen het nodig maken om samen te werken (bijvoorbeeld om uw toestemming te geven) of om andere individuele meldingen te ontvangen.
Samenwerking met loonverwerkers en derden
Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of hen op andere wijze toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke machtiging (bijv. indien de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, moeten worden doorgegeven conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO voor de uitvoering van de overeenkomst), indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, indien een wettelijke verplichting daartoe voorziet of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij gebruik van agenten, webhosters, etc.).
Indien wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamde “contract processing agreement”, dan gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.
Overdrachten naar derde landen
Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of indien dit gebeurt in het kader van het gebruik van de diensten van derden of openbaarmaking of doorgifte van gegevens aan derden, vindt dit alleen plaats indien dit gebeurt om onze (pre-)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen zullen wij alleen gegevens verwerken of doorsturen naar een derde land indien de speciale vereisten van artikel 44 e.v. van toepassing zijn. DSGVO.

Met andere woorden, de verwerking wordt uitgevoerd op basis van specifieke garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan dat in de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het privacyschild) of de naleving van officieel erkende specifieke contractuele verplichtingen (de zogenaamde “standaardcontractbepalingen”).
Rechten van de betrokkenen
U heeft het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie al dan niet worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te verkrijgen en om verdere informatie en een kopie van de gegevens te ontvangen in overeenstemming met Art. 15 DSGVO.
Dat heb je ook. Art. 16 DPA, u heeft het recht om te verzoeken om het invullen van gegevens die op u betrekking hebben of het corrigeren van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben.
Op grond van artikel 17 DSGVO heeft u het recht om te eisen dat uw gegevens onmiddellijk worden gewist, of om op grond van artikel 18 DSGVO te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.
U heeft het recht om te verzoeken dat de door u aan ons ter beschikking gestelde gegevens over u worden ontvangen conform art. 20 DSGVO en te eisen dat deze worden doorgegeven aan andere verantwoordelijken.
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie conform art. 77 DSGVO.
Herroepingsrecht
U heeft het recht om verleende toestemmingen in te trekken in overeenstemming met Art. 7 lid 3 DSGVO met werking voor de toekomst.
Recht van bezwaar
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 21 DSGVO. In het bijzonder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking ten behoeve van directe reclame.
Cookies en recht van bezwaar voor directe reclame
Cookies” zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbieding. Tijdelijke cookies, of “sessiecookies” of “tijdelijke cookies”, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding heeft verlaten en zijn browser heeft afgesloten. In zo’n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagentje in een online shop of een aanmeldingsfout worden opgeslagen. Cookies worden omschreven als “permanent” of “persistent” als ze ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen als de gebruiker deze na enkele dagen bezoekt. Ook kunnen de belangen van de gebruikers worden opgeslagen in een dergelijk cookie, dat wordt gebruikt voor afstandsmeting of marketingdoeleinden. Third-party cookies” zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de online dienst (anders worden ze “first-party cookies” genoemd als ze alleen de cookies van deze persoon zijn).

We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en dit uitleggen in ons privacybeleid.
Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.
Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden aangegeven via de Amerikaanse site https://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site https://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze te deactiveren in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat niet alle functies van dit online aanbod dan kunnen worden gebruikt.
Verwijdering van gegevens
De door ons verwerkte gegevens zullen worden verwijderd of beperkt in hun verwerking in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 DSGVO. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.
Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland worden de gegevens overeenkomstig § 257, lid 1, HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige vouchers, etc.) gedurende zes jaar en overeenkomstig § 147, lid 1, AO (boeken, verslagen, managementverslagen, boekhoudkundige vouchers, handels- en zakenbrieven, voor de belastingheffing relevante documenten, etc.) gedurende tien jaar opgeslagen.
Volgens de wettelijke voorschriften in Oostenrijk geldt de bewaring met name voor 7 J volgens § 132, lid 1, BAO (boekhoudkundige documenten, administratie/facturen, rekeningen, vouchers, zakelijke documenten, staat van baten en lasten, enz.
Bedrijfsmatige verwerking
Daarnaast verwerken we
– Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, duur, categorie van de klant).
– Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)
van onze klanten, geïnteresseerden en zakenpartners met als doel het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

Hosting
De hostingdiensten die wij gebruiken, dienen om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte- en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die we gebruiken voor de exploitatie van dit online aanbod.
Voor dit doel verwerken wij of onze hosting provider inventarisatiegegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige voorziening van dit online aanbod in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO in samenwerking met Art. 28 DSGVO (sluiten van een overeenkomst voor de verwerking van contracten).
Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden
Wij, of onze hostingprovider, op basis van onze legitieme belangen zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte site), het IP-adres en de verzoekende provider.
Om veiligheidsredenen (bijv. om misbruik of fraude op te helderen) wordt de logboekinformatie maximaal 7 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag nodig is voor bewijskrachtige doeleinden, worden niet gewist tot het moment dat het betreffende incident definitief is opgehelderd.
Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer
Wij verwerken gegevens in het kader van administratieve taken, maar ook in het kader van de organisatie van onze activiteiten, de financiële administratie en de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken we dezelfde gegevens die we in het kader van onze contractuele dienstverlening verwerken. De basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder c). DSGVO, Art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO. Klanten, geïnteresseerden, zakenpartners en bezoekers van de website worden door de verwerking beïnvloed. Het doel van en ons belang bij de verwerking ligt in de administratie, de financiële administratie, de kantoororganisatie, de archivering van gegevens, dat wil zeggen taken die dienen om onze bedrijfsactiviteiten te onderhouden, onze taken uit te voeren en onze diensten te verlenen. Het wissen van gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de informatie die in deze verwerkingsactiviteiten wordt vermeld.

Daarbij verstrekken wij gegevens aan de belastingdienst, adviseurs, zoals belastingadviseurs of accountants, maar ook aan andere honoristen en betalingsdienstaanbieders.
Verder slaan we informatie op over leveranciers, organisatoren van evenementen en andere zakelijke partners op basis van onze zakelijke belangen, bijvoorbeeld om op een later tijdstip contact met hen op te nemen. Deze gegevens, die voornamelijk bedrijfsgebonden zijn, worden permanent opgeslagen.
Bedrijfsmanagementanalyses en marktonderzoek
Om ons bedrijf economisch te laten draaien, om markttrends, klanten- en gebruikerswensen te identificeren, analyseren we de gegevens die ons ter beschikking staan over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, enz. Daarbij verwerken wij inventarisatiegegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens op basis van Art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO, waarbij het gaat om klanten, geïnteresseerden, zakenpartners, bezoekers en gebruikers van het online aanbod.
De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfseconomische evaluaties, marketing en marktonderzoek. Daarbij kunnen we rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met details over bijvoorbeeld hun aankooptransacties. De analyses dienen ons om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, ons aanbod te optimaliseren en de bedrijfsefficiëntie te optimaliseren. De analyses dienen alleen ons en worden niet extern bekend gemaakt, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte waarden.
Indien deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze bij opzegging door de gebruiker verwijderd of geanonimiseerd, anders na twee jaar na het afsluiten van het contract. Voor het overige worden de macro-economische analyses en algemene trendbepalingen zoveel mogelijk anoniem voorbereid.
Amazonepartnerprogramma
Wij hebben het recht om gebruik te maken van ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO), zijn wij deelnemer aan het Amazon EU-partnerprogramma, dat bedoeld is om een medium te bieden voor websites, waarmee reclamekosten kunnen worden verdiend door het plaatsen van advertenties en links naar Amazon.de (zgn. affiliate systeem). Amazon gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen bij te houden. Amazon kan onder andere herkennen dat u op de affiliate-link op deze website heeft geklikt en vervolgens een product van Amazon heeft gekocht.
Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Amazon en de mogelijkheid van bezwaar is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van het bedrijf: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Contact opnemen met
Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of sociale media), worden de gegevens van de gebruiker verwerkt met het oog op de behandeling van de contactaanvraag en de verwerking ervan in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO. De gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare vraagorganisatie.
We schrappen de vragen als ze niet meer nodig zijn. We herzien de noodzaak om de twee jaar; bovendien zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.
Akismet anti-spam controle
Ons online aanbod maakt gebruik van de service “Akismet”, die wordt geleverd door Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Het gebruik is gebaseerd op onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Met behulp van deze dienst worden commentaren van echte mensen onderscheiden van spamcommentaren. Hiervoor worden alle opmerkingen naar een server in de VS gestuurd, waar ze worden geanalyseerd en vier dagen lang worden opgeslagen om ze te kunnen vergelijken. Als een opmerking als spam wordt geclassificeerd, worden de gegevens na deze tijd opgeslagen. Deze informatie omvat de ingevoerde naam, het e-mailadres, het IP-adres, de inhoud van het commentaar, de verwijzer, informatie over de gebruikte browser en het computersysteem en het tijdstip van invoer.
Automattic is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Akismet verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Automattic: https://automattic.com/privacy/.
Gebruikers zijn welkom om pseudoniemen te gebruiken, of zich te onthouden van het invoeren van hun naam of e-mailadres. U kunt de overdracht van gegevens volledig voorkomen door geen gebruik te maken van ons commentaarsysteem. Dat zou jammer zijn, maar helaas zien we geen andere alternatieven die zo effectief zijn.

Google Analytics
Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de gebruiker wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van onze website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen deze website samen te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot het gebruik van deze website en het internet te leveren. De verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt om pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers aan te maken.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort.
Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gebruiker kan het opslaan van cookies verhinderen door zijn browsersoftware hierop aan te passen; de gebruiker kan ook het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van het online aanbod aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de instel- en bezwaarmogelijkheden, vindt u in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).
De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.
Online aanwezigheid in sociale media
Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. Bij toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing.
Tenzij anders vermeld in onze verklaring inzake gegevensbescherming, verwerken wij de gegevens van de gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door artikelen te schrijven over onze online aanwezigheden of door ons berichten te sturen.
Integratie van diensten en inhoud van derden
Binnen ons online aanbod stellen wij de volgende prioriteiten op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO), gebruiken wij content of dienstenaanbiedingen van derden om hun content en diensten te integreren, zoals video’s of lettertypes (hierna eenduidig aangeduid als “content”).
Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van dergelijke inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruikers, aangezien zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browsers zouden kunnen sturen. Het IP-adres is dus nodig om deze inhoud weer te geven. Wij stellen alles in het werk om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derde partijen kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “web beacons” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Pixel tags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina’s, bezoektijd en andere details over het gebruik van ons online-aanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.
YouTube
Wij integreren de video’s van het platform “YouTube” van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
Google ReCaptcha
Wij integreren de functie voor het detecteren van bots, bijvoorbeeld bij het invoeren van gegevens in online formulieren (“ReCaptcha”) van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.